Počiatky a súčasnosť organizovanej turistiky v Námestove.

Organizovaná turistika v dnešnom zmysle slova začala až v tridsiatych rokoch minulého storočia, kedy bol podľa pamätníkov  založený v Námestove  Klub československých turistov. Vzhľadom ku charakteru osídlenia sa činnosť obmedzovala len na sporadické výlety hlavne školskej mládeže. Cez vojnové roky za Slovenského štátu hodne napomohla rozvoju športu a turistiky novovybudovaná základňa Hlinkovej mládeže Slanická Osada postavená z celonárodnej zbierky, kde mládež okrem branných záležitostí pestovala ľahkú atletiku plnením odznaku zdatnosti a aj kolektívne športy a turistiku, takže telesná kultúra sa stala touto osvetou súčasťou života aj tunajších ľudí. Poznali, že šport a telovýchova nie je len futbal a len súčasť školského vyučovania, ale že môže byť súčasťou každodenného života .

Po vojne vo všeobecnom nadšení bola obnovená aj turistická činnosť pri vtedajšom Sokole zásluhou nadšencov Ludvika a hlavne Karola Jankuliakovcov, ďalej Vendelína Juriňáka a prvého značkára Antona Sameliaka z Oravského Veselého. Postupne však činnosť upadla silným prepolitizovaním. Pokračovanie nastalo pri vzniku TJ Slavoj Námestovo zásluhou hlavne Ľudovíta Jankuliaka. Aj tento pokus však postupne skončil.

Pokračovaním je terajší Námestovský klub slovenských turistov, ktorý  nadväzuje na bývalý odbor turistiky pri TJ závodov a organizácií Námestovo, založený  6. 11. 1973, ktorého „otcom“  bol Ing. Martin Lazar so skupinkou nadšencov hlavne z nového Závodu výpočtovej techniky a Gymnázia v Námestove, ako boli Ing. Zoltán Cachovan, Mgr. Elena Grohová, Ľubica Smolárová, Ján Kenéz, Jozef  Dudek, Etela Rusinová, Eva a Mária Naništove, Alojz a Peter Pindjakovci, Štefan Ernihold, Katarína Brňáková, Viola Adamčová a mnohí ďalší. Členská základňa dosiahla až 146 členov.

Odbor turistiky, od roku 1991 právne  samostatný  Námestovský klub slovenských turistov,  postupne viedli  predsedovia: zakladajúci Ing. Martin Lazar, po ňom Ing. Peter Schnierer, Jozef  Domiňák a v súčasnosti Ing. Štefan Janotík. Treba tiež spomenúť ďalších cvičiteľov a aktivistov ako boli Mgr. Peter Takáč, Ing. Vladimír Pojtek, Ing. Viktor Schnierer, Ladislav Capanda, Vlasta Ružvoňová, Ing. Ivan Bulla, Štefan Kokoška, Anton Kysela, Michal Smolár, Mgr. Anka Bartová, Mgr. Danica Smolárová, Daniela Hvolková, Mária Domiňáková, Mária Jankuliaková,  RNDr. Oľga Boháčová, Jana Ivanová  a ďalší. Neskoršie pribudli mladí cvičitelia ako Ing. Peter Čučka, Rudolf Kormaňák, Ing. Alena Beloritová, Ing. Anton Balák. Tiež sme začali so značkárskou činnosťou a v súčasnosti značíme na Orave už  iba my z Námestova.

A čo do budúcnosti? Veríme, že naša činnosť v turistike bude stále pokračovať!

Nuž zaželajme si preto spoločne:  „ MNOGA  LJETA, MNOGA  LJETA !“