STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA
NÁMESTOVSKÝ  KLUB  SLOVENSKÝCH  TURISTOV

Článok I.: Základné ustanovenia

 1. NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej N-KST), je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, dobrovoľné združenie občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť v jednotlivých druhoch turistiky a v klubovom živote.
 2. Poslanie N-KST je:
  1. zastupovať záujmy turistov,
  2. zvyšovať odbornú spôsobilosť členov pre pohyb v prírode vo všetkých druhoch presunov v turistike s dôrazom na turistiku mládeže,
  3. podieľať sa na vytváraní podmienok pre turistiku, táborenie a pobyt v prírode,
  4. vykonávať verejnoprospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok pre turistiku aj značením a udržiavaním turistických trás.
 3. N-KST je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom klubu je Štefánikova 264/32, 029 01 Námestovo.
 4. N-KST sa môže združovať ako nezávislý partner so všetkými organizáciami vykonávajúcimi podobnú činnosť.
 5. Cieľom činnosti N-KST je aj ochrana životného prostredia a výchova členov k dodržiavaniu jej zásad.
 6. Politická, náboženská a iná spolková činnosť v rámci N-KST nie je prípustná.
 7. Symbolika N-KST:
  1. Znak: Je v tvare kruhu, na ktorého vnútornom obvode je kruhový nápis: “Námestovský klub slovenských turistov”. Vo vnútornom poli znaku je hore silueta Babej hora s  vyobrazením kvetu plesnivca a  pod ním sú vlnky symbolizujúce vodu Oravskej
  2. Vlajka: Je v tvare štíhleho trojuholníka postaveného na špicu, ktorý je delený zvisle na tri polia s námestovskými farbami; odľava sú žltá, fialová a biela a cez ne je v hornej tretine  názov klubu; v strede  je znak N-KST,  nižšie je rok vzniku klubu “1973” a pod ním štátny znak Slovenskej republiky.
  3. Heslo klubu je: “Čo láska k horám vytvorila, nech dobrá vôľa zachová”.

Článok II.:  Členstvo

 1. Členstvo v N-KST môže byť:
  1. riadne,
  2. čestné.
 2. Riadnym členom sa stáva každá fyzická alebo právnická osoba na základe písomnej prihlášky s  podpísaním súhlasu so stanovami a po zaplatení zápisného, členského a klubového príspevku.
 1. Čestným členom sa stáva občan, ktorého schváli členská schôdza za mimoriadne zásluhy o N-KST, či turistiku všeobecne. Čestný člen neplatí členské a klubové príspevky.
 1. Dokladom o členstve je členský preukaz platný po nalepení členskej známky na bežný rok.
 2. Členstvo zaniká:
  1. písomným odhlásením o vystúpení z klubu,
  2. nezaplatením stanovených členských poplatkov do 31.1. bežného roka.
  3. vylúčením člena pre nečestný či trestný čin. O vylúčení rozhoduje výkonný výbor , ktoré v prípade odvolania člena, potvrdzuje najbližšia členská schôdza.

Článok III.: Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  1. zúčastňovať sa turistických a iných akcií organizovaných N-KST,
  2. zúčastňovať sa členských schôdzí, hlasovať, voliť a byť volený do orgánov N-KST,
  3. byť informovaný o činnosti a zámeroch budúcnosti N-KST,
  4. zúčastňovať sa jednania orgánov, kde sa hodnotí jeho činnosť, alebo správanie,
  5. nosiť odznak a používať výhody a zľavy určené pre členov N-KST.
 1. Člen je povinný:
  1. dodržiavať stanovy N-KST,
  2. aktívne sa podieľať na činnosti N-KST,
  3. chrániť dobré meno N-KST,
  4. riadne vykonávať prevzaté funkcie,
  5. plniť uznesenia orgánov N-KST.

 

Článok IV.: Orgány a organizačná štruktúra N-KST

 1. Najvyšším orgánom N-KST je členská schôdza zvolávaná minimálne raz za rok. Jej uznesenia sú schvaľované nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 2. Členská schôdza N-KST:
  1. uznáša sa o vzniku či zániku N-KST, jeho názve a symboliky,
  2. schvaľuje, mení alebo ruší stanovy,
  3. volí na dvojročné obdobie päťčlenný výkonný výbor a trojčlenné komisie: revíznu,  inventarizačnú a likvidačnú. Všetky komisie zodpovedajú za svoju činnosť členskej schôdzi, ktorá schvaľuje ich správy o činnosti.
  4. prerokováva a schvaľuje správu o činnosti výkonného výboru a o hospodárení klubu,
  5. schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie,
  6. schvaľuje vytvorenie nových oddielov, ich plány činnosti a zapojenie sa N-KST do záujmových združení s obdobnými cieľmi.
 3. Pre riadenie činnosti medzi členskými schôdzami volí členská schôdza Výkonný výbor N-KST.  Vedie ho predseda zvolený člennmi výboru  na prvom zasadaní. Uznesenia výkonného výboru sú schvaľované väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti počtu hlasov rozhodujúci hlas má predseda.
 4.  Štatutárnym zástupcom N-KST je predseda výkonného výboru, prípadne člen N-KST ním písomne poverený.
 5. Štruktúra a činnosti jednotlivých členov výkonného výboru je:
  1. predseda – riadi činnosť členov výkonného výboru,
  2. tajomník – vedie písomnú agendu N-KST,
  3. metodik – riadi odborné činnosti jednotlivých druhov turistiky a spracováva plán činnosti,
  4. hospodár – sleduje stav majetku klubu a jeho finančné hospodárenie. Navrhuje dopĺňanie nového materiálu a likvidovanie opotrebovaného,
  5. organizačný pracovník – zabezpečuje priebežnú činnosť N-KST. Správu o činnosti predkladá predseda a jednotliví členovia VV  členskej schôdzi.
 6.  Štrutúra a činnosti komisií:
  1. Revízna komisia je kontrolným orgánom N-KST; zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí: dozeranie nad dodržiavaním stanov združenia, nad rozhodnutiami orgánov združenia a dodržiavaním všeobecne záväzným právnych predpisov v činnosti N-KST. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje rokovaní výkonného výboru s poradným hlasom. Správu o činnosti predkladá členskej schôdzi.
  2. Inventarizačná komisia  je kontrolným orgánom N-KST, ktorá zodpovedá za        každoročné detailné vykonanie inventúry materiálu a financií, stavu  na účte a vedení   skladových kariet. Správu o činnosti predkladá členskej schôdzi.
  3. Likvidačná komisia je kontrolným orgánom rozhodujúcim posúdiť,  na základe návrhu    hospodára N-KST,  o vyradení a likvidácii nepotrebného, alebo poškodeného    materiálu, z evidencie. Navrhuje prípadné postihy za poškodenie zapožičaného materiálu. Správu o činnosti predkladá členskej schôdzi.

Článok V.: Majetok a hospodárenie

 1. N-KST má vo vlastníctve majetok získaný vlastnou činnosťou, ktorého zdrojom sú príjmy zo zápisného, členského a klubového príspevku, príjmy z telovýchovnej, športovej a spoločensko-prospešnej činnosti, dary, príspevky a dotácie, alebo výnosy z reklamy a inzercie.
 2. Majetok a príjmy musia byť používané na dosahovanie cieľov a zabezpečenia vlastnej činnosti.

Článok VI.: Zánik a zmeny v N-KST

 1. Občianske združenie N-KST zaniká :
  1. ak o tom rozhodne trojpätinová väčšina prítomných členov na riadnom alebo mimoriadnom rokovaní členskej schôdze,
  2. zlúčením s iným občianskym združením,
  3. dobrovoľným rozpustením. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje členská schôdza likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu klubu do 15 dní ministerstvu vnútra.
  4. Majetok preukázateľne vložený členmi klubu, alebo spolupracujúcimi fyzickými, alebo právnickými osobami, sa neodkladne vráti pôvodnému majiteľovi, alebo sa s ním naloží podľa darovacej zmluvy.
  5. Zmenu štatutárneho zástupcu, schválené zmeny stanov, alebo zánik N-KST, ohlasuje predseda VV N-KST do 15. dni ministerstvu vnútra.
  6. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra.

Článok VII.: Záverečné ustanovenia

 1. Tieto úpravy stanov schválila členská schôdza klubu dňa 25. októbra 2014. Ich výklad vykonáva výbor klubu. Nadobúdajú platnosť dňom registrácie.
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.