ČLENSKÉ  V  N-KST  NA ROK  2019  :
                                                                                                                                                                

KATEGÓRIA                      HODNOTA ZNÁMKY                        ČLENSKÉ N-KST

 deti  8 – 15 r.                                            5                                              4.-
mládež  16 – 18 r.                                  7                                             6,-
študujúci  18 – 26 r.                               7                                              6,-

 materské (do 3 rokov dieťaťa)      7                                              6
dospelí  – pracujúci                             11                                           10,- 
dôchodcovia do 69 r.                            7                                             6,-
dôchodcovia nad 70 r.                         5                                              4,- 

TZP                                                                 5                                              4,-
                                                                                                                                                                                            

 PROSÍME O  ZASLANIE  PRÍSLUŠNEJ  ČIASTKY  OBRATOM,
NAJNESKÔR  DO  31. 1. 2019,  NA  ÚČET  KLUBU:

Čislo účtu  ( IBAN)       =          SK46 7500 0000 0040 2065 7948
konštantný symbol.     =       0298
špecifický symbol.        =       Posledné štvorčíslie  z členského preukazu
variabilný symbol         =       dátum narodenia platcu v tvare : ddmmrrrr
správa pre prijimateľa  =     Meno + priezvisko
Avízo o platbe              =       Pošlite na :   namestovsky.kst@gmail.com
Poznámka                       =       V cene známky je aj poistné za neúmyselné
spôsobenie škody, úrazové a hlavne povinné  poistné pre pohyb po
slovenských horách a za prípadný zásah Horskej záchrannej služby.
Práve zvýšenie poistného poisťovňou UNION
 
je dôvodom vyššej ceny členskej  známky.